Rifilim akaon blong yu

Rifilim - Ademap kredit long mobael fone

1. Pem wan RIFIL kad long eni lokesen patna long Vanuatu.

  • Daelem 171 mo prestem KOL - folem ol instraksen o
  • Daelem *184* mo entarem ol 14 namba blong RIFIL kad mo # (eksampol *184*12345678901234#) mo prestem KOL. Mani we i stap long akaon blong yu bambai i kamaot long skrin blong yu.

2. Pemaot Rifil long eni TVL stoa.

3. Blong Jekem balens blong yu, daelem *183#.

4 Olsem wanem yu save rifil:

1 - Rifil kad long eni TVL risela.
2 - Long kaonta blong ritel shop blong TVL.
3 - ISI Rifil: Etopup long ol risela blong TVL.
4 - Rifil long ATM blong ANZ.

Kasem ol fri bonus wetem RIFIL

Rifil Kad Kredit Bonus SMS Bonus Toktok
100vt 100vt 2 -
500vt 500vt 10 -
1,000vt 1,000vt 30 40vt
2,000vt 2,000vt 60 100vt

Bonus SMS: nasional SMS
Bonus toktok: longeni nasional namba
Bonus emi aplae long ol Rifik Kad, Isi Rifil mo TopUp blong ANZ