Ol Sevis

   
Rifil    Blong kreditim akaon blong yu mo mekem se yu save kol, sendem SMS o surf long web.
SMS sendem teks we yu raetem.
Besfren   Selektem 3 namba yu stap ringim o tekisem evritaem mo kasem gudfala reit long taon blong kol mo tekisem olgeta.
Mi2Yu Transferem/risivim kredit i ko/i kam long wan man.
ChatZone    SMS, gem & chat.
FunZone Horoskop, fani jok, fitnes tips & moa.
Mobael Intanet Surf long Intanet wetem mobael blong yu.
Voesmel fri voes mesej seves we hemi letem ol kola blong save livim ol voes mesej long mobael fone.
 

1. Daelem 170 mo prestem KOL long mobael fone blong yu mo folem ol instraksen.
2. Bambai oli askem blong intarem difoltt voesmel paswot (pin) - prestem 0000.

Yu save ritrivim voesmel blong yu long wan narafala TVL mobael fon, TVL fix laen o long wan ovasi namba mo yu mas daelem (+678)81179.
Bambai oli askem blong daelem mobael fone namba blong yu mo afta kod blong yu.